SelectLanguage

نمایشگاه ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه

اصول اولیه اندازه گیری اکسیژن محلول (DO)

اصول اولیه اندازه گیری اکسیژن محلول ساده است فکر کردن درباره اکسیژن موجود در هوا که ما نفس میکشیم ، ولی درباره مایعات اطراف ما چطور؟ فقط موجودات زنده برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز ندارند.اکسیژن نقش بسزایی در صنایع غذایی،مدیریت آب و محیط زیست بازی میکند.نکته مهمی که باید به یاد داشته باشیم اینکه اکسیژن فقط در هوای اطرافون وجود ندارد و در مایعات نیز موجود است به همین دلیل اندازه گیری اکسیژن یکی از پارامتر های کلیدی در صنایع مختلف است. در این متن موارد زیر یررسی می گردد: اکسیژن محلول چیست؟ چرا اکسیژن محلول اندازه گیری می شود؟ .....