SelectLanguage
صفحه1

در حال بارگذاری 5 رکورد بعدی

کارل فیشر

اندازه گیری میزان آب در تولیدات و مواد شیمیایی توسط روش کارل فیشر به دو روش حجمی و کولن سنجی

تیتراتور

انواع تیتراتور های اتوماتیک جهت انجام انواع تیتراسیون در صنایع مختلف بر اساس متد تست های معتبر

دستگاه اسپکتروفتومتر ( رنگ سنج)

تجهیزات تست کنترل رنگ در صنایع مختلف از معتبرتری برندهای دنیا در مدل های مختلف با نرم افزارهای بروز و کاربردی

تجهیزات خواص فیزیکی رنگ

این دسته از تجهیزات پرکاربرد در تمامی آزمایشگاههای رنگ مشاهده می شوند و جهت بررسی خواص فیزیکی رنگ مورد استفاده قرار می گیرند.

ویسکومتر

یکی از مهمترین خواص رنگ و رزین ویسکوزیته می باشد که یکی از روشهای اندازه گیری آن استفاده از ویسکومترهای چرخشی است.

در حال بارگذاری 5 رکورد بعدی