پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

محور های کنفرانس
- تنوع زیستی و حفاظت از ماهیان
- زیست شناسی و بوم شناسی ماهیان
-  ژنتیک ،فیزیولوژی و تکوین ماهیان
- تکثیر، پرورش و تغذیه ماهیان
- بهداشت و انگل های ماهیان