رنگ سنج

دستگاه اسپکتروفتومتر ( رنگ سنج)

استفاده از رنگ سنج راه حلی بسیار مناسب جهت کنترل کیفیت رنگ می باشد. این نرم افزارها به منظور اندازه گیری و نیاز های مربوط به مدیریت رنگ در تمام صنایع موجود در بازار طراحی شده است.

انواع رنگ سنج به سه دسته کلی تقسیم می شود :

  • رنگ سنج پرتابل
  • رنگ سنج چند زاویه
  • رنگ سنج رومیزی