تجهیزات تست الیاف و نخ

در تمامی تولیدات صنایع نساجی بی شک از الیاف و نخ استفاده می شود. کنترل کیفیت و خوصیات الیاف و نخ کمک فراوانی به تولید یک محصول با کیفیت نساجی می نماید.
در ذیل به برخی از تجهیزاتی که در تعیین کیفیت الیاف و نخ به ما کمک میکنند اشاره میشود:

– تست کشش الیاف و نخ
– ظرافت الیاف
– تست اعوجاج الیاف
– دستگاه Comb Sorter
– تست روغن در الیاف (Oil Extractor)
– دستگاه تاب سنج
– دستگاه کلاف پیچ
– دستگاه برد پیچ
– دستگاه Evenness & Hairiness