رفرکتومتر دیجیتال

دستگاه رفرکتومتر دیجیتال هانا

شاخص شکست اندازه گیری ای است که رفتار نور را در هنگام عبور از میان نمونه، بررسی می کند.

شاخص شکست جهت ارزیابی ترکیبات یک مایع و دسترسی به غلظت و دانسیته ی آن اندازه گیری می شود.

دستگاه رفرکتومتر جدید کمپانی هانا شاخص شکست را اندازه گیری کرده و نتیجه ی آن را در دو حالت با تصحیح دمایی و بدون آن روی نمایشگر دو سطحی خود نشان می دهد.

در زیر دستگاه رفرکتومتر دیجیتال هانا را مشاهده می کنید.