فتومتر پرتابل

فتومترها به طور کلی جهت اندازه گیری میزان عناصر موجود در آب ، خاک و محلول های آبی مورد استفاده قرار می گیرند. فتومترها به روش نوری اندازه گیری می کنند . فتومتر های پرتابل قابل حمل می باشند وبا توجه به عنصر مورد نظر توسط کاربر انتخاب می گردند.
کاربر امکان انتقال فتومتر پرتابل را محل اندازه گیری جهت سنجش عنصر مورد نظر دارد. فتومترها عموما به صورت تک پارامتر هستند ولی در برخی موارد امکان اندازه گیری ۲ یا ۳ عنصر را تواما دارند که فتومتر مولتی نامیده می شوند.