هدایت سنج سختی سنج

هدایت سنج | سختی سنج| کانداکتیویتی متر (EC متر)

هدایت سنج الکتریکی یا همان EC متر هانا توانایی انتقال جریان الکتریکی توسط محلول را نشان می دهد. سختی آب یا TDS همان ذرات جامد حل شده در محلول می باشد. که با TDS متر اندازه گیری می شود.

برترین تولیدکننده دستگاه هدایت سنج / سختی سنج کمپانی هانا hanna ست که دارای انواع سختی سنج و هدایت سنج می باشد: به برخی از این EC متر در ادامه اشاره میکنیم.

هدایت سنج / سختی سنج آنلاین

هدایت سنج / سختی سنج پرتابل

هدایت سنج / سختی سنج رومیزی

هدایت سنج / سختی سنج قلمی