هدایت سنج سختی سنج

هدایت سنج | سختی سنج| کانداکتیویتی متر

هدایت الکتریکی یا همان EC توانایی انتقال جریان الکتریکی توسط محلول را نشان می دهد. سختی آب یا TDS همان ذرات جامد حل شده در محلول می باشد.

برترین تولیدکننده دستگاه هدایت سنج / سختی سنج کمپانی هانا hanna ست که دارای انواع سختی سنج و هدایت سنج می باشد:

هدایت سنج / سختی سنج آنلاین

هدایت سنج / سختی سنج پرتابل

هدایت سنج / سختی سنج رومیزی

هدایت سنج / سختی سنج قلمی