کدورت سنج

انواع کدورت سنج

کلمه کدورت برای توضیح ظاهر مات یا شیری محیط های مایع یا جامد مانند آب یا یا شیشه ی نیمه شفاف استفاده می شود.

دستگاه کدورت سنج جهت تشخیص کدورت در آب و پساب (در آزمایشگاه و یا فضای خارجی ) کاربرد دارد.

انواع دستگاه کدورت سنج شامل :

کدورت سنج پرتابل

کدورت سنج رومیزی