نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193

نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193

نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193

BOD meter Evaluating BOD in HI98193

اندازه گیری BOD
اکسیژن خواهی بیولوژیکی (BOD)، شاخصی است برای غلظت مواد آلی قابل تجزیه زیستی در نمونه ی آب. از آن می توان به منظور استنتاج کیفیت کلی و درجه آلودگی آب استفاده کرد. BOD سرعت اکسیژن جذب شده توسط میکروارگانیسم ها در نمونه ی آبی را در دمای ثابت و طی مدت زمانی مشخص اندازه گیری می کند. جهت اطمینان از در اختیار داشتن شرایط یکسان، مقدار بسیار کمی از دانه های میکروارگانیسم ها به هر نمونه، اضافه می شود. این دانه توسط رقیق کردن لجن فعال (sludge) در آب دی یونیزه شده تولید می شود. نمونه در دمای 20 درجه سانتی گراد و تاریکی نگه داشته می شود و پس از پنج روز میزان اکسیژن محلول (DO) اندازه گیری می شود. اتلاف اکسیژن محلول (DO) در نمونه، پس از اعمال اصلاحات لازم برای درجه ی رقت، BOD نامیده می شود.
در ادامه مقاله با ستاره عرش آریا همراه باشید.
قبل از اندازه گیری BOD، به یاد داشته باشید که پیکربندی BOD را در منوی تنظیمات تنظیم کنید. کلید RANGE را فشار دهید تا به نمایشگر اندازه گیری BOD هدایت شوید.

 

نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 1

 

BOD Data را فشار دهید تا نمایشگر مدیریت اطلاعات اولیه BOD ظاهر شود. کلید Compute را جهت ارزیابی BOD یک نمونه مشخص فشار دهید. (فقط در هنگامی که اندازه گیری پایدار باشد و حداقل یک دیتای اولیه BOD ذخیره شده باشد، آماده اندازه گیری است.)
پنجره ی مدیریت دیتای اولیه BOD
BOD Data را در هنگامی که در حالت اندازه گیری BOD هستید، فشار می دهیم.

 

نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 2

 

Add new را به منظور ذخیره ی اطلاعات اولیه BOD فشار می دهیم. (این کلید فقط هنگامی که اندازه گیری پایدار شود، قابل استفاده است.) فضای حافظه ی دستگاه امکان ذخیره ی 200 اندازه گیری را برای اطلاعات اولیه BOD می دهد. برای نمایش مقادیر اولیه و ذخیره شده ی BOD کلید view ID را فشار دهید. (این کلید فقط هنگامی که حداقل یک داده ی ذخیره شده در دستگاه باشد، آماده ی استفاده می باشد.)
با فشردن کلید Add new پنجره ی پارامتر های BOD نمایش داده می شود:

 

نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 3

پارامتر های BOD:
Bottle ID: عددی که برای مشخص کردن یک بطری مشخص استفاده می شود. رنج: 0000 تا 9999.
نوع نمونه: نمونه یا دانه (Sample or Seed)
حجم بطری: حجم کلی بطری BOD . رنج: 0.1 تا 300.0 میلی لیتر
حجم نمونه: حجم نمونه در بطری BOD رنج: 0.1 تا 300.0 میلی لیتر (برای یک نمونه ی دانه این مقدار نمی تواند از 0.0 میلی لیتر تنظیم شود.)
حجم دانه: حجم دانه در بطری BOD. رنج: 0.0 تا 300. میلی لیتر
جهت انتخاب پارامتر متفاوتی از آن چه روی صفحه نمایش داده می شود، از کلید Prev/Next استفاده کنید.
از کلید های بالا و پایین روی دستگاه برای تنظیم مقادیر پارامتر ها استفاده کنید.
کلید Save را برای ذخیره پارامتر های BOD و DO اولیه، دما، فشار و مقادیر شوری برای بطری مشخص می توانید استفاده کنید.

نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 4

اگر یک بطری با همان مشخصات وجود داشته باشد، دستگاه جهت جایگزینی اطلاعات از کاربران تاییدیه می خواهد. می توانید کلید Replace را جهت جایگزین کردن اطلاعات فشار دهید یا از کلید ESC جهت بازگشت به پنجره ی قبلی بدون جایگزین کردن اطلاعات استفاده کنید.
هنگامی که اطلاعات جدیدی در دستگاه ذخیره می شوذ، دستگاه پیامی نشان می دهد که نشان دهنده ی فضای درصدی باقی مانده برای ذخیره ی BOD اولیه می باشد.

نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 5

 

با فشردن کلید View ID تمام اطلاعات اولیه ی ذخیره شده BOD نمایش داده می شود. ذخیره های انجام شده برای دانه، با علامت ستاره بعد از ID بطری نشان داده می شوند.

 

نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 6

 

با استفاده از کلید های بالا و پایین، می توانید دیگر مقادیر را نیز مشاهده کنید. جهت نمایش جزئیات بیشتر یک گزینه از کلید More استفاده کنید.

 

نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 7 نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 8 نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 9
از گزینه های Pg Up و Pg Down جهت نمایش پنجره های قبلی یا بعدی استفاده کنید. از کلید های بالا و پایید جهت نمایش جزئیات بیشتر درباره ی ذخیره ی بعدی یا قبلی استفاده کنید.
نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 10
اگر کلید Delete را فشار دهید، از کلید های بالا و پایین روی دستگاه استفاده کنید تا دیتای مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با فشردن کلید CFM پاک کردن اطلاعات را تایید کنید. پس از اتمام کار با فشردن کلید ESC خارج شوید.
اگر Delete All را فشار دهید، دستگاه از شما جهت پاک کردن تمام اطلاعات سوال می کند، با فشردن کلید CFM تایید و یا با فشردن کلید ESC از این صفحه خارج شوید.
ارزیابی BOD
از پنجره ی اندازه گیری BOD کلید Compute را جهت ارزیابی BOD یک نمونه مشخص فشار دهید. پنجره ی زیر نمایش داده می شود.
در صورتی که اطلاعات اندازه گیری کنونی، قبلا در دستگاه وجود نداشته باشد، کلید Eval.BOD ظاهر نمی شود.
نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 11
کلید More جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر در خصوص نمونه ی انتخاب شده استفاده کنید.
از کلید های بالا و پایین جهت انتخاب بطری برای اندازه گیری BOD استفاده کنید.
کلید Eval.BOD جهت محاسبه ی BOD برای یک بطری مخصوص فشار دهید. در صورتی که اختلاف زمانی بین نتیجه انتخابی و نتیجه فعلی کمتر از یک روز باشد، تجهیز جهت جایگزین کردن اطلاعات، از کاربر تاییدیه می خواهد. در صورت جایگزین نکردن، BOD را نمی توان محاسبه کرد.

نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 12

با فشردن کلید CFM می توانید مقدار DO ذخیره شده، دما، فشار  و مقادیر شوری را با مقادیر کنونی جایگزین کنید.
با فشردن کلید ESC به صفحه قبلی (بدون جایگزین کردن) برگردید.
در صورتی که شرایط بر اساس اختلاف روز مورد قبول بود، پس از فشردن کلید Eval.BOD تجهیز مقدار BOD محاسبه شده را نشان خواهد داد.

نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 13
کلید LOG را به منظور ذخیره ی نتیجه BOD فشار دهید.
کلید ESC را به منظور برگشت به پنجره ی اندازه گیری BOD فشار دهید.
در صورتی که نتیجه نهایی DO یا DO اتلافی در محدوده ی اندازه گیری های BOD تنظیم شده در تنظیمات دستگاه قرار نگیرد، یک پیغام هشدار نمایش داده خواهد شد.
هر کلیدی را برای پاک کردن این پیغام می توانید فشار دهید و یا جهت مشاهده ی اطلاعات بیشتر در خصوص این هشدار از کلید HELP استفاده کنید.

نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 14 نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 15 نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 16

نکته: در صورتی که گزینه ی پاک کردن خودکار (Autodelete) در تنظیمات فعال باشد، هنگامی که نتیجه BOD ذخیره شده (با فشردن کلید LOG) اطلاعات اولیه ذخیره شده BOD، به صورت اتوماتیک از حافظه ی دستگاه پاک خواهد شد.
تصحیح دانه
در صورتی که BOD را با نمونه ی دانه ارزیابی کنیم، و لیست مقادیر BOD دانه ی ذخیره شده خالی نباشد، کلید عملگر Correct نمایان می شود. با فشردن آن لیست مقادیر BOD دانه ذخیره شده نشان داده می شود.

نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 17
BOD مطلوب دانه را انتخاب کنید و سپس کلید Correct را جهت محاسبه تصحیح مقادیر BOD فشار دهید. تجهیز مقدار BOD اصلاح شده را نمایش خواهد داد.
در صورتی که اطلاعات در رابطه با یک دانه ی مخصوص در حال حاضر وجود نداشته باشد،BOD نمونه را می توان مجددا از منوی بازیابی BOD تصحیح کرد.
جهت انجام اصلاحات دانه از بازیابی BOD، کلید RCL را از پنجره ی اندازه گیری  BODفشار دهید تا وارد بازیابی BOD شوید. مقدار BOD مطلوب را انتخاب کنید و سپس کلید More را فشار دهید.
کلید Correct را جهت نمایش تمام مقادیر دانه فشار دهید.
مقدار BOD دانه مطلوب را انتخاب کنید و سپس کلید Correct را برای محاسبه ی مقادیر BOD مورد نیاز فشار دهید. مقدار BOD روی نمایشگر، نشان داده می شود.
نکته: درصورتی که مقدار DO نهایی، بیشتر از مقدار DO اولیه باشد، پیام خطا نمایان می شود.
نحوه ی محاسبه ی BOD در دستگاه HI98193 18

دانلود فایل فارسی با فرمت PDF

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *